1. Przewoźnik osób w regularnej komunikacji publicznej jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie
  wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów, wg sposobu i warunków zawartej
  umowy przewozu.
 2. Przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z niego oraz podczas przewozu podróżny obowiązany jest stosować się
  do przepisów porządkowych ogłaszanych przez przewoźnika oraz do wskazówek kierowcy, który odpowiada za
  zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy.
 3. Podróżny może zająć w autobusie tylko jedno miejsce dla siebie.
 4. W czasie jazdy podróżny powinien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi
  i okien bez zgody kierowcy oraz wskakiwać i wyskakiwać z autobusu będącego w ruchu, wysiadanie i wsiadanie do
  pojazdu dozwolone jest tylko na wyznaczonych przystankach.
 5. Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie względnie przez osobę pozostającą pod jego
  bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu albo innych urządzeń przewoźnika
  i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów
  wyrządzonej szkody.
 6. Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo korzystając w razie potrzeby z pomocy organów
  porządkowych usunąć z autobusu lub obiektu dworcowego osoby:
 • odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem,
 • nie przestrzegające, pomimo upomnienia, obowiązujących przepisów i nie podporządkowujące się wskazówkom
  personelu przewoźnika,
 • nietrzeźwe, zakłócające spokój, znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub
  niebezpieczny dla otoczenia.
 1. W autobusie nie wolno przewozić:
 • przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu przewoźnika i utrudniających warunki
  odbywania podróży.
 • żywych zwierząt, z wyjątkiem przewidzianych w pkt. 8d.
 1. Podróżny ma prawo do:
 • przewiezienia ze sobą bezpłatnie:
  a) dziecka w wieku do lat, 4 jeżeli nie żąda dla niego osobnego miejsca,
  b) łatwe do przenoszenia przedmioty stanowiące bagaż ręczny, które:
 • nie tamują przejść, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę lub
  niebezpieczeństwo,
 • są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach,
 • nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta, którą podróżny ma do dyspozycji na półce nad
  zajmowanym fotelem lub pod nim,
  c) rzeczy zaliczanych do bagażu ręcznego,
  d) małych zwierząt pokojowych (oprócz psa i ptaków, jeżeli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są
  zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody),
  e) składanego wózka inwalidzkiego, jeżeli jest inwalidą poruszającym się przy jego pomocy,
  f) przewóz bagażu większego niż bagaż podręczny (np. wózek dziecięcy) jest możliwy tylko
  w bagażniku autobusu za dodatkową opłata równą cenie biletu normalnego i pod warunkiem, że bagaż
  jest przewożony z przystanku początkowego do przystanku końcowego linii regularnej (nie
  dopuszczalne jest przewożenie bagażu miedzy poszczególnymi miejscowościami lub miedzy
  przystankami).
 1. Sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżnego:
  po zakończeniu przewozu przedmioty znalezione są przechowywane w siedzibie firmy przez okres 2 tygodni,
 • informacja, co do pozostawionego przedmiotu jest możliwa poprzez kierowcę autobusu lub pod tel.609400437
css.php